Hạn nộp hồ sơ của các STK -dự bị đại học

Bài tổng kết do bạn Nguyễn Đức Huy-HCU Hamburg thu thập dữ liệu -Click vào tên thành phố để link đến trường STK, bài review về kỳ thi Aufnahmetest sẽ được cập nhật bổ sung. -Liên hệ Hội sinh viên các thành phố nơi đến học bằng cách click link ở bên cột Group các … Continue reading Hạn nộp hồ sơ của các STK -dự bị đại học